PRACT-EAI: stagii de practica in economie si afaceri internationale

Titlul proiectului: “Stagii de practică pentru studenții din domeniul economie și afaceri internaționale” (PRACT-EAI). Contract  POSDRU/161/2.1/G/140619

Parteneri – Facultatea de Relații Economice Internaționale (REI) și Asociația Națională a Exportatorilor și Importatorilor din România (ANEIR)

Context național și european – În cadrul Procesului Bologna, statele participante au asumat deziderate specifice focalizate îndeosebi asupra combaterii șomajului, îmbunătățirea ratei de angajare și dezvoltarea personală și profesională a absolvenților, îmbunătățirea cooperării între angajatori, studenți și instituțiile de învățământ superior cu scopul de a dezvolta programme de studii de nivel universitar care să stimuleze spiritul întreprinzător, inovarea și potențialul de cercetare al absolvenților.

Obiectiv general: facilitarea tranziției la viața activă pentru cel puțin 500 de studenți înmatriculați la programele de studii din domeniul de prin furnizarea unui pachet integrat de servicii de orientare, consiliere profesională, mentorat în carieră și stagii de practică la potențiali angajatori, contribuin astfel la îmbunătățirea șanselor de inserție pe piața muncii a absolvenților ciclului de licenta și masterat din domeniul economie și afaceri internationale (EAI).                                                                        

Obiective specifice

Ø  Imbunătățirea serviciilor de orientare și consiliere și oferirea de activități suport pentru studenții din domeniul economie și afaceri internaționale în vederea fundamentării deciziilor acestora în ceea ce privește parcursul lor profesional.

Ø  Dezvoltarea unei comunități de practică online (PRACTEAI) prin consolidarea unei rețele de parteneriate între facultate și reprezentanții mediului de afaceri, asociațiile profesionale, societatea civilă, tutori, absolvenți și studenți în vederea facilitării tranziției de la școală la viața activă și îmbunătățirea traseului în carieră a membrilor grupului țintă.

Ø  Îmbunătățirea aptitudinilor de muncă necesare pentru inserția ulterioară pe piața muncii prin stagii de practica.

 

Beneficiile pentru grupul țintă:

Ø  îmbunătățirea capacității de adaptare la cerințele unui loc de muncă prin dezvoltarea aptitudinilor și dobândirea abilităților practice specifice în cadrul stagiilor practice asigurate in cadrul proiectului;

Ø  creșterea relevanței pregătirii practice a studenților în cadrul stagiilor de practică și ca urmare a consolidării parteneriatului mediu universitar – ediu de afacerii;

Ø  îmbunătățirea oportunităților de debut în viața activă prin creșterea calități procesului de comunicare între studenți și viitorii lor angajatori in cadrul comunității PRACTEAI;

Ø  modernizarea procesului de surprindere a particularităților specifice ale unui nou model de afaceri prin intermediul campaniilor de informare, vizitelor tematice și stagiilor de practică ;

Ø  îmbunătățirea oportunităților de cariera prin furnizarea competențelor specializate și transverasale privind inițierea și managementul propriei cariere în cadrul activităților de tutoriat, orientare și consiliere de specialitate;

Ø  facilitarea accesului studenților la abilitățile specifice locului de muncă, in cadrul acțiunilor suport pentru orientare si consiliere;

Ø  îmbunatățirea parcursului educațional și continuarea studiilor în ciclul de masterat, pentru studenții din ciclul de licență, ca urmare a activităților de orientare și consiliere.

 

Vectori ai calității

Ø  asigurarea calității stagiilor de practică pe calea unei exigente selecții a partenerilor de practică și prin raportare la calitatea ofertei de practică (tutori, activități etc.);

Ø  monitorizarea și evaluarea continuă a studenților pe perioada stagiului de practică de către tutori desemnați de partenerii de practică, de către experții proiectului  și de către cadrele didactice coordonatoare de stagii;

Ø  furnizarea de informatii și facilitarea acumulării de abilități personale necesare pentru adaptarea la cerințele locului de muncă, în cadrul atelierelor carierei;

Ø  urmărirea creșterii constante a calității procesului de repartizare studenților pe locuri de practică pe baza corelării profilului acestora (definit în cadrul activităților de orientare și consiliere)  cu cerințele partenerului de practică. 

Anunțuri de ultimă oră:

International Conference ”The Future of Europe” 2018:

22-23 November 2018 (click here for details)