Inscriere Finalizare Studii 2020

(RO, see EN below)

Aici veti gasi informatii despre inscrierea online pentru examenul de finalizare studii 2020 - licenta si disertatie. Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenta si masterat, anul universitar 2019-2020 poate fi gasit, in versiune originala, in .pdf, aici. 

Programarea sustinerilor se va gasi aici.

Inscrierea se face in trei pasi. Toti cei trei pasi sunt obligatorii. 

Pasul 1.

-       In perioada 22-24 iunie 2020 pentru studentii care se inscriu la disertatie

-       In perioada 30 iunie - 3 iulie 2020 pentru studentii care se inscriu la licenta. 

Completezi formularul online: https://forms.gle/FFpDByrDobzdpimf9

 

Pasul 2. 

-       In perioada 22-24 iunie 2020 pentru studentii care se inscriu la disertatie

-       In perioada 30 iunie - 3 iulie 2020 pentru studentii care se inscriu la licenta. 

Trimiti pe email lucrarea in format .pdf .

La subiectul emailului vei scrie: NUME_PRENUME_LUCRARE_LICENTA/MASTERAT

Fisierul .pdf va fi salvat cu NUME_PRENUME_LUCRARE_LICENTA/MASTERAT

ATENTIE! Absolventii se vor asigura ca lucrarea de finalizare trimisa (fisierul atasat emailului) se poate deschide, este completa si este aceeasi cu cea pe care a incarcat-o pentru verificarea antiplagiat.

 

E-mailul se trimite la urmatoarea adresa:

-       departamentrei@rei.ase.ro pentru programele de studii: Licenta – Economie si Afaceri Internationale (romana), Licenta – Economie si Afaceri Internationale (engleza), Master – Managementul Afacerilor Internationale, Master – Economie Internationala si Afaceri Europene, Master – Managementul Riscului Financiar International, Master – Diplomatie in Economia Internationala, Master – Logistica Internationala, Master – Comert Exterior, alte masterate

-       departamentdlmca@rei.ase.ro pentru programele de studii – Licenta – Limbi Moderne Aplicate, Master – Comunicare de Afaceri in Limba Engleza, Master – Comunicare in Limba Engleza pentru predare si cercetare - EDURES

ATENTIE! Vei primi pana la finalul zilei de 24 iunie 2020 (pentru masteranzi), respectiv 3 iulie 2020 (pentru licenta) confirmarea primirii emailului cu lucrarea in format .pdf. Daca nu ai primit aceasta confirmare, retrimite (cu fwd) emailul.

 

Pasul 3

-       In perioada 25-26 iunie 2020 (ora 12.00) pentru studentii care se inscriu la disertatie

-       In perioada 6 - 8 iulie 2020 (ora 12.00) pentru studentii care se inscriu la licenta. 

Trimiti pe email dosarul de inscriere  la secretariat@rei.ase.ro

Dosarul de inscriere cuprinde (Documente in .pdf sau .jpeg / .jpg)

Pentru absolventii promotiei curente (2020)

-       Cererea de inscriere - semnata

-       Declaratie privind protectia datelor personale - semnata

Pentru absolventii promotiilor anterioare

-       Cererea de inscriere - semnata

-       Declaratie privind protectia datelor personale - semnata

-       Declaratie pe propria raspundere privind autenticitatea documentelor trimise pe e-mail – semnata

-       diploma de bacalaureat (sau echivalenta) si a foii matricole (sau echivalenta acesteia)

-       diploma de licenta (sau echivalenta) si foaia matricola/ suplimentul la diploma – pentru candidatii care solicita inscrierea la examenul de disertatie;

-       certificatul de nastere

-       dovada platii taxei de înscriere. Cuantumul taxei poate fi vazut aici. Informatii cu privire la modalitatile de plata se pot gasi aici.

ATENTIE! Vei primi pana la finalul zilei de 26 iunie 2020 (pentru masteranzi), respectiv 8 iulie 2020 (pentru licenta), confirmarea primirii emailului cu documentele de inscriere. Daca nu ai primit aceasta confirmare, retrimite (cu fwd) emailul.

 

____________________________________________________________

 

(EN)

 

Here you will find information about the online registration for the 2020 final exam - graduation and dissertation. The regulation regarding the organization and development of the final exams for the bachelor and master university studies, academic year 2019-2020 can be found, in original version, in RO, in .pdf, here.

 

The schedule of the exam can be found here.

 

 

 

Registration is done in three steps. All three steps are required and mandatory.

Step 1.

-       Between June 22-June 24, 2020 for students who enroll in the dissertation

-       Between June 30 and July 3, 2020 for students enrolling in the bachelor's degree.

Fill in the online form: https://forms.gle/FFpDByrDobzdpimf9

 

Step 2.

-       - Between June 22- June 24, 2020 for students who enroll in the dissertation

-       - Between June 30 and July 3, 2020 for students enrolling in the bachelor's degree.

Email the thesis: graduation paper / dissertation in .pdf .

In the subject line of the email you will write: SURNAME (FamilyName)_NAME_GRADUATION / DISSERTATION

The .pdf file will be saved with SURNAME (FamilyName)_NAME_GRADUATION / DISSERTATION

CAREFUL! Graduates will ensure that the document sent (the file attached to the email) can be opened, is complete and is the same as the one they uploaded for the anti-plagiarism check.

 

The e-mail is sent to the following address:

- departamentrei@rei.ase.ro for study programs: Bachelor's Degree - Economics and International Affairs (English), Master's Degree - International Business Management

- departamentdlmca@rei.ase.ro for study programs - Bachelor's Degree - Modern Applied Languages, Master's Degree - Business Communication in English, Master's Degree - Communication in English Language for Teaching and Research – EDURES

CAREFUL! You will receive until the end of June 24, 2020 (for master students), respectively July 3, 2020 (for license) the confirmation of receiving the email with the paper in .pdf format. If you have not received this confirmation, resend (with fwd) the email.

 

Step 3.

-       Between June 25- June 26, 2020 (12.00) for students enrolling in the dissertation

-       Between 6 and 8 July 2020 (12.00) for students enrolling in the bachelor's degree.

 

Send the registration file, by email, to secretariat@rei.ase.ro

 

The registration file includes (Documents in .pdf or .jpeg / .jpg)

 

For graduates of the current cohort (2020)

 

- Registration application - signed - EN

- Declaration regarding the protection of personal data - signed - EN

 

For graduates of previous cohorts

- Registration application - signed - EN

- Declaration regarding the protection of personal data - signed - EN

- Declaration on own responsibility regarding the authenticity of the documents sent by e-mail - signed - EN

- baccalaureate diploma (or equivalent) and transcript (or its equivalent)

- bachelor's degree (or equivalent) and transcript / diploma supplement - for candidates requesting registration for the dissertation exam;

- birth certificate

- proof of payment of the registration fee. Check with Ms. Lelia Iordan for details. 

CAREFUL! You will receive until the end of June 26, 2020 (for master students), respectively July 8, 2020 (for undergrad) the confirmation of receiving the email with the registration documents. If you have not received this confirmation, resend (with fwd) the email.

Anunțuri de ultimă oră:

International Conference ”The Future of Europe” 30 October 2020:

11th Edition, 30 October 2020 (click here for details)