Inscriere Finalizare Studii 2020

(RO, see EN below)

Aici veti gasi informatii despre inscrierea online pentru examenul de finalizare studii 2020 - licenta si disertatie. Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenta si masterat, anul universitar 2019-2020 poate fi gasit, in versiune originala, in .pdf, aici.

Ghiduri de realizare a lucrarilor si alte bune practici

Inscrierea se face in trei pasi. Toti cei trei pasi sunt obligatorii. Pasii 2 si 3 au aceeasi perioada de derulare. Sustinerile vor fi programate in perioada 7-8 septembrie 2020.  

Pasul 1.

-       In ziua de 1 septembrie 2020 pentru studentii care se inscriu la disertatie sau licenta

Incarci lucrarea pe pagina personala in vederea verificarii antiplagiat. 

Completezi formularul online: https://forms.gle/FFpDByrDobzdpimf9

 

Pasul 2. 

-       In perioada 3-4 septembrie 2020 pentru studentii care se inscriu la disertatie sau licenta. Pe 4 septembrie, doar pana la ora 12:00. 

Trimiti pe email lucrarea in format .pdf .

La subiectul emailului vei scrie: NUME_PRENUME_LUCRARE_LICENTA/MASTERAT

Fisierul .pdf va fi salvat cu NUME_PRENUME_LUCRARE_LICENTA/MASTERAT

ATENTIE! Absolventii se vor asigura ca lucrarea de finalizare trimisa (fisierul atasat emailului) se poate deschide, este completa si este aceeasi cu cea pe care a incarcat-o pentru verificarea antiplagiat.

 

E-mailul se trimite la urmatoarea adresa:

-       departamentrei@rei.ase.ro pentru programele de studii: Licenta – Economie si Afaceri Internationale (romana), Licenta – Economie si Afaceri Internationale (engleza), Master – Managementul Afacerilor Internationale, Master – Economie Internationala si Afaceri Europene, Master – Managementul Riscului Financiar International, Master – Diplomatie in Economia Internationala, Master – Logistica Internationala, Master – Comert Exterior, alte masterate

-       departamentdlmca@rei.ase.ro pentru programele de studii – Licenta – Limbi Moderne Aplicate, Master – Comunicare de Afaceri in Limba Engleza, Master – Comunicare in Limba Engleza pentru predare si cercetare - EDURES

ATENTIE! Vei primi pana la finalul zilei de 4  septembrie 2020, confirmarea primirii emailului cu lucrarea in format .pdf. Daca nu ai primit aceasta confirmare, retrimite (cu fwd) emailul.

 

Pasul 3

-       In perioada 3-4 septembrie 2020 pentru studentii care se inscriu la disertatie sau licenta. Pe 4 septembrie, doar pana la ora 12:00. 

Trimiti pe email dosarul de inscriere  la secretariat@rei.ase.ro

Dosarul de inscriere cuprinde (Documente in .pdf sau .jpeg / .jpg)

Pentru absolventii promotiei curente (2020)

-       Cererea de inscriere - semnata

-       Declaratie privind protectia datelor personale - semnata

Pentru absolventii promotiilor anterioare

-       Cererea de inscriere - semnata

-       Declaratie privind protectia datelor personale - semnata

-       Declaratie pe propria raspundere privind autenticitatea documentelor trimise pe e-mail – semnata

-       diploma de bacalaureat (sau echivalenta) si a foii matricole (sau echivalenta acesteia)

-       diploma de licenta (sau echivalenta) si foaia matricola/ suplimentul la diploma – pentru candidatii care solicita inscrierea la examenul de disertatie;

-       certificatul de nastere

-       dovada platii taxei de înscriere. Cuantumul taxei poate fi vazut aici. Informatii cu privire la modalitatile de plata se pot gasi aici.

ATENTIE! Vei primi pana la finalul zilei de 4  septembrie 2020, confirmarea primirii emailului cu lucrarea in format .pdf. Daca nu ai primit aceasta confirmare, retrimite (cu fwd) emailul.

 

____________________________________________________________

 

(EN)

 

Here you will find information about the online registration for the 2020 final exam - graduation and dissertation. The regulation regarding the organization and development of the final exams for the bachelor and master university studies, academic year 2019-2020 can be found, in original version, in RO, in .pdf, here.

 

 

 

Registration is done in three steps. All three steps are required and mandatory. Steps 2 and 3 are done at the same time. The exams shall be scheduled between 7-8 September 2020. 

Step 1.

-       On September 1, 2020 for students who enroll in the dissertation or graduation exam.

     Upload the dissertation or graduation paper on your personal student page for antiplagiarism check.

     Fill in the online form: https://forms.gle/FFpDByrDobzdpimf9

 

Step 2.

-       Between September 3 - September 4, 2020 for students who enroll in the dissertation or graduation exam. On Sept 4, only until 12:00 pm.

Email the thesis: graduation paper / dissertation in .pdf .

In the subject line of the email you will write: SURNAME (FamilyName)_NAME_GRADUATION / DISSERTATION

The .pdf file will be saved with SURNAME (FamilyName)_NAME_GRADUATION / DISSERTATION

CAREFUL! Graduates will ensure that the document sent (the file attached to the email) can be opened, is complete and is the same as the one they uploaded for the anti-plagiarism check.

 

The e-mail is sent to the following address:

- departamentrei@rei.ase.ro for study programs: Bachelor's Degree - Economics and International Affairs (English), Master's Degree - International Business Management

- departamentdlmca@rei.ase.ro for study programs - Bachelor's Degree - Modern Applied Languages, Master's Degree - Business Communication in English, Master's Degree - Communication in English Language for Teaching and Research – EDURES

CAREFUL! You will receive until the end of September 4, 2020 the confirmation of receiving the email with the paper in .pdf format. If you have not received this confirmation, resend (with fwd) the email.

 

Step 3.

-       Between September 3 - September 4, 2020 for students who enroll in the dissertation or graduation exam. On Sept 4, only until 12:00 pm.

 

Send the registration file, by email, to secretariat@rei.ase.ro

 

The registration file includes (Documents in .pdf or .jpeg / .jpg)

 

For graduates of the current cohort (2020)

 

- Registration application - signed - EN

- Declaration regarding the protection of personal data - signed - EN

 

For graduates of previous cohorts

- Registration application - signed - EN

- Declaration regarding the protection of personal data - signed - EN

- Declaration on own responsibility regarding the authenticity of the documents sent by e-mail - signed - EN

- baccalaureate diploma (or equivalent) and transcript (or its equivalent)

- bachelor's degree (or equivalent) and transcript / diploma supplement - for candidates requesting registration for the dissertation exam;

- birth certificate

- proof of payment of the registration fee. Check with Ms. Lelia Iordan for details. 

CAREFUL! You will receive until the end of September 4, 2020 the confirmation of receiving the email with the paper in .pdf format. If you have not received this confirmation, resend (with fwd) the email.

Anunțuri de ultimă oră:

International Conference ”The Future of Europe” 30 October 2020:

11th Edition, 30 October 2020 (click here for details)